کاریکاتورهایی با موضوع فقر، جنگ و صلح، انتخاب و محیط زیست

گروه اول: فقر

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\tF87lEo3O0.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\W5SyzyP5NH.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\jx1ziZGJsY.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\EA2SytDae6.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\0.357061001301076535_taknaz_ir.jpg

گروه دوم: جنگ و صلح

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\8HON7x0Umj.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\جدید\nK1eJod1kk.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\jzTce7ZNvi.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\karicatory (2).jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\KZbwYx7wJg.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\RQP7jzdr7l.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\tG9HBKwKNx.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\uptSlE7p0Y.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\جدید\QFjSzuJrIp.jpg

گروه سوم: انتخاب

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\8DyYbO3GM4.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\xqdbMpswgg.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\OmKhvvMwjW.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\pMr7fmeLNT.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\t5OWGjcw9V.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\dHqo9z4rtH.jpg

گروه چهارم: محیط زیست

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\OcFp3Qsqyy.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\جدید\kucZy6Fs8X.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\جدید\KMG4EJqOc3.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\جدید\cEftmEAVpK.jpg

C:\Users\lenovo\Pictures\تصاویر مفهومی\جدید\WRmi8Yv0PJ.jpg

// // ?>