فیلم سینمایی بهترین دشمنان

۱۹۷۱، دورهام، ایالات متحده

یک مدرسه مخصوص دانش آموزان سیاهپوست در آتش می سوزد و والدین آنها پیشنهاد می دهند که کودکان آنها مابقی سال تحصیلی را در مدرسه سفیدپوستان بگذرانند. اما این موضوع برای بسیاری از سفیدپوستان قابل قبول نیست.

مبارزه سیاهپوستان برای بدست آوردن آنچه خق خودشان می دانند شروع می شود و آدمها در جریان این مبارزه تغییر می کنند

// // ?>