فیلم سینمایی زندگی دیگران

گئرد وایسلر، بازجوی ارشد اشتازی، پلیس امنیت جمهوری دمکراتیک آلمان و یکی از باورمندان به حکومت سوسیالیستی آلمان شرقی است. او مأمور زیر نظر گرفتن زندگی گئورگ دریمن یک کارگردان تئاتر می‌شود که مقامات ارشد نیروی امنیتی، در پی یافتن بهانه‌ای برای ایجاد محدودیت و خانه‌نشین کردنش هستند. با شروع شنود و کنترل نامحسوس خانه وی، گئرد وایسلر با رازهای نهفته دربارهٔ مسائل پیرامونی گئورگ، و همچنین واقعیت‌های نهفته در نظام‌های دیکتاتوری روبرو می‌شود.

Share
// // ?>