در جستجوی کلمات

در ابتدا یک جدول مربع‌شکل بر روی کاغذ رسم می‌کنیم. برای انتخاب ابعاد جدول آزادیم، هر چه ابعاد را بزرگ‌تر کنیم بازی بیشتر طول خواهد کشید. معمولاً یک جدول ۵ در ۵ یا ۶ در ۶ برای انجام یک بازی با مدت زمانی معقول مناسب است.

هر بازیکن به نوبت یک حرف را در جدول وارد می‌کند. بازیکن باید تلاش کند تا این حرف را طوری در جدول قرار دهد که کلمات معناداری در جهت‌های افقی، عمودی و اریب ساخته شود. امتیاز هر بازیکن در هر نوبت برابر مجموع تعداد حروف کلمات معناداری است که او با قرار دادن حرف خود ساخته است. البته تنها کلماتی امتیاز می‌گیرند که پیش از این در طول بازی ساخته نشده باشند. به علاوه، فعل‌ها و مصدر آن‌ها (مانند آمد، رفتن، گرفت و …)، اصوات بیان‌کننده‌ی عواطف (اَه، آخ و …) و اسم‌های خاص (مانند حمید، سعدی و …) هم امتیازی نمی‌گیرند. می‌توانید برای انجام بازی در دو ستون کلمات هر بازیکن و امتیازهای او را بنویسید. در نهایت، پس از پر شدن تمام جدول، بازیکنی که مجموع امتیازهای بیشتری داشته باشد برنده است.

به عنوان مثال به جدول زیر توجه کنید:

خ

ر

س

م

در جدول بالا کلماتی مانند رُخ، خَر، خرس، سرخ، مُخ، خَم، مِس، سَم، سَر، رُس، رَم قابل قبول هستند. برای ثبت امتیازها بهتر است که یک جدول به صورت زیر تشکیل شود تا وضعیت امتیازها و کلمات هر بازیکن مشخص شود. با فرض اینکه بازیکن A، حرف «خ» را به عنوان اولین حرف نوشته است و بازیکن B، حرف «ر» را پس از آن در جدول نوشته است و پس از آن بازیکن A، حرف «س» و بازیکن B، حرف «م» را، جدول امتیازها به صورت زیر در می‌آید:

بازیکن A

بازیکن B

رُخ، خَرامتیاز

خرس، سرخ،، سَر، رُس-۱۰ امتیاز

مُخ، خَم، مِس، سَم، رَم-۱۰ امتیاز

و بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند تا جدول پر شود.

// // ?>