نشانه های آسمان شب

…عکاسی از آسمان شب تلاشی است برای یادآوری بخشی از آن چه که از شب فراموش کرده ایم.

 

(Jim Richardson)

*   *   *

(Tunc Tezel)

 

*  *  *

 

 

(Wally Pacholka)

// // ?>