نشانه های آسمان شب

 

 

(Wally Pacholka)

 

* * *

 

(اُشین زاکاریان)

*  *  *

 

 

 

(Nikolakakos Panagiotis)

 

*  *  *

// // ?>