یادآوری روزِ جهانیِ کار و کارگر

یادآوری روزِ جهانیِ کار و کارگر

زمانی که «می‌اِن‌له» در زندان بود، تمام زمستان از پنجره‌اش به پرنده‌ها غذا می‌داد و می‌گفت: «این‌ها محتاج کمک هستند، چون چیزی برای خوردن ندارند و حزب هم نمی‌توانند تشکیل بدهند.»

***

روز جهانیِ کار و کارگر، یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های سال برای انسان‌هایی است که بیش از یک سوم از زمانِ زنده بودنِ خود را به کار کردن مشغول‌اند. کار، یکی از اصلی‌ترین ابعاد زندگیِ همه‌ی ماست و نادیده گرفتنِ این ساحت از زندگیِ بشری پذیرفتنی نیست.

 روز کار و کارگر، فرصتی است که نگاه کرده و بررسی کنیم که این حوزه از زندگیِ خویش را چگونه و با چه کیفیتی سپری می‌کنیم. آیا انسانیتِ ما در این فضا بروز و تحقق پیدا می‌کند؟ یا این فضا ما را نسبت به انسان و ارزش‌های انسانی، «بیگانه» می‌نماید؟

در ادامه، مجموعه‌ای از مطالب مرتبط با کار و کارگران تهیه گردیده و تلاش می‌گردد که این مجموعه تکمیل شود.

***

بخش اول:

مقاله‌های جدید:

// // ?>