در قدس

شعری از محمود درویش، با ترجمه محمود حمادی

// // ?>