گاه شمار وقایع فلسطین (قسمت اول: 1830 تا 1948)

سال 1830 میلادی: ربی‌های[1] اروپایی بازگشت یهودیان به سرزمین مقدس را تبلیغ می‌کردند و آن را شرط لازم بخشش گناه یهود و بازگشت دوباره مسیح می‌دانستند. سال 1870: انجمن «عاشقان…

ادامه خواندنگاه شمار وقایع فلسطین (قسمت اول: 1830 تا 1948)

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد