ما یکدیگر را فراموش کرده‌ایم!

به نام دوست آن شب را هرگز فراموش نمی‌کنم. مادرم دوستان و اقوام را دعوت کرده بود. آدم‌هایی با زندگی‌ها و دغدغه‌های مختلف؛ تاجر، کاسب، کارمند، دانشجو، بیکار و ...…

ادامه خواندنما یکدیگر را فراموش کرده‌ایم!