اعتياد به مواد مخدر – علت ها، آسيب ها و راهكارها (ویراست دوم)

اعتیاد بحرانی است که این روزها برای بسیاری از ما عادی شده است. شاید به خاطر گسترش روزافزون آن و یا شاید به خاطر ناامیدی ما از مبارزه‌ی درست و…

ادامه خواندناعتياد به مواد مخدر – علت ها، آسيب ها و راهكارها (ویراست دوم)
«بحران گرسنگی» (علت‌ها، پیامدها، راهکارها)

تقریباً همه جا کسانی هستند که به گرسنگی دچار‌ند‌‌‌.‌گرسنگی یعنی عدم تحقق بسیاری از ظرفیت‌های انسانی؛ گرسنگی یعنی سردی و خاموشی دائمی ‌شور و شوق؛ گرسنگی یعنی پیشرفت کمتر در تحصیل، بازدهی کمتر در کار و ماندن در چرخه فقر و تنگدستی....

ادامه خواندن«بحران گرسنگی» (علت‌ها، پیامدها، راهکارها)

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد