«می‌دانی که کیستند و از کجایند؟!» (باورهای نادرست درمورد کودکان کار)

مشغول به کارند.کجا؟همه جا. در تاریکی و روشنی. وقتی بیداریم و وقتی خواب.در چهارراه‌ها؟شاید… .و در بی‌شمار جاهای دیگر.برخی از آنها را دیده‌ایم. شاید لبخندی هم با هم رد و…

ادامه خواندن«می‌دانی که کیستند و از کجایند؟!» (باورهای نادرست درمورد کودکان کار)

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد