فقط یک شب

امشبمی‌توانیدکسی باشید که من نیستمو چیزی بخواهید که من نمی‌خواهممی‌توانید بخندیداز ایستادنم بر خاکریزبرهنه‌ی برهنهو دویدن گریهدر رگ‌های چهره‌امچهره‌ای که با رؤیاهای خونین                          روشن شده است.می‌توانید آقایان!که من چنگالم را…

ادامه خواندنفقط یک شب
صدای گام‌ها در دهلیز مرگ

            (1)صدای گام‌هادر دهلیز مرگهمهمه، فریادـ وای بر تو... آخ!ـ بگریز... از این درـ بشتاب، داخل شو،                 به این سرداب.دویدن‌ها، کشمکش، در دخمه‌های مرگکشته‌ها: هفتاداسرا: نودبیش از نود مجروح.سکوت، سکوتای…

ادامه خواندنصدای گام‌ها در دهلیز مرگ

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد