You are currently viewing مروری بر شعر و زندگی سیاوش کسرایی

یادها – سه‌ روایت


از دو نامه و یک سخنرانی


گزیده‌ای از اشعار سیاوش کسرایی


کتاب صوتی «مهره سرخ» (صوتی)

نوشته سیاوش کسرایی

منبع: یوتیوب

«باور» (ویدئو)

باور نمی‌کند دل من مرگ خویش را
نه نه من این یقین را باور نمی‌کنم.

تا همدم من است نفس‌های زندگی
من با خیال مرگ دمی سر نمی‌کنم

آخر چگونه گل خس و خاشاک می‌شود؟
آخر چگونه این همه رویای نونهال
نگشوده گل هنوز
ننشسته در بهار
می‌پژمرد به جان من و خاک می‌شود؟

«باور» شعر و صدای سیاوش کسرایی

منبع: کانال تلگرامی قدح‌های نهانی

نامه‌ای از سیاوش کسرایی به شاهرخ مسکوب در ۱۳۷۱؛ یا شرح دردِ دیدار یاری که وصالش همیشه آرزو بود (نوشته)

منبع: کانال تلگرامی قدح‌های نهانی

«دلم هوای آفتاب می‌کند» (صوتی)

شعر و صدای سیاوش کسرایی

کسرایی این شعر را در سال‌های زندگی در شوروی سروده که نشانگر از درد و رنج روحی او در این ایام است.

منبع: کانال تلگرامی قدح‌های نهانی

آرشِ کمانگیر (صوتی)

شعر و صدای سیاوش کسرایی

منبع: کانال تلگرامی قدح‌های نهانی

«از این سو با خزر» (صوتی)

شعر و صدای سیاوش کسرایی

منبع: کانال تلگرامی قدح‌های نهانی

«ژاله خون شد» (صوتی)

تصنیف «ژاله خون شد»
ساخته حسین علیزاده با شعری از سیاوش کسرایی

حسین علیزاده این قطعه را پس از “کشتار بیرحمانه مردم در ۱۷ شهریور خونین ۵۷” ساخته است.

منبع: کانال تلگرامی قدح‌های نهانی

«آیینه را بیفکن» (ویدئو)

شعر و اجرا سیاوش کسرایی

منبع: یوتیوب

شعر «غزل برای درخت» و «این بار» (ویدئو)

شعر و صدای سیاوش کسرایی

منبع: یوتیوب

شعر یونانی (صوتی)

شعر سیاوش کسرایی خطاب به تئودوراکیس

این شعر را کسرایی در شب‌های شعر گوته خوانده است.

منبع: کانال تلگرامی قدح‌های نهانی

«پاییز درو» (صوتی)

شعر و صدای سیاوش کسرایی به یاد مرتضی کیوان و افسرانِ اعدام شده در زمان محمدرضا شاه.

منبع: کانال تلگرامی قدح‌های نهانی

 وحدت،سروده و دست نوشتِ سیاوش کسرایی (عکس)