ما یک کشور صلح‌طلب هستیم. به هیچ‌کسی حمله نمی‌کنیم مگر اینکه او به ما حمله كند. پس هر کس كه قصد حمله به ما را نداشته باشد، لازم نیست از ما بترسد.
هر کس سعی کند خود را در مقابل ما محافظت و تجهیز کند، یعنی از ما می‌ترسد. هر کس كه از ما بترسد، یعنی می‌خواهد به ما حمله کند.
پس، ما به هر کس که خود را برای دفاع آماده کند، حمله می‌کنیم!

 (برگرفته از كتاب جنگ‌های عجیب و غریب، مارتین آور، ترجمه‌ی فرشته مهرابی، انتشارات نقش مانا)