دو مجموعه از سخنان امام علی(ع):

(۱) بزرگداشت کرامت انسان در کلام امیر مؤمنان

(۲) پیشوای عدالت و مهر (گزیده‌ای از عهدنامهٔ مالک اشتر)