اى آرجونا! آخرین سخن مرا دریاب
و معناى کلام نهایى مرا درک کن
دل خود را به من ده و مرا پرستش نما و خدمت کن
به ایمان و عشق دست تولی به من ده
تا آنکه تو سراسر من شوى
من نیز خود را به تو مى‌دهم
مرا یگانه پناهگاه خود ساز
تا من تو را از قید گناهان و لوث خطاهایت آزاد سازم
خوش باش و شادى نما
به آنها که همیشه با من‌اند و از سر مهر مرا مى‌پرستند
من آن مایه از بینش دهم که بدان مرا دریابند
و از روى لطف محض در دلشان مأوا سازم
و تاریکى جهل از جانشان براندازم
و چراغ دانش در دلشان برافروزم

اى آرجونا! جان همه هستى منم
اول و میانه و آخر هر چیز منم

(بهاگاواد گیتا)