بهلول و عارف

جُنَید بغدادی، كه او را از عارفان دانسته و شناخته‌اند، باجمعی ازمریدان خودش به گفتگونشسته بود كه سخن از بُهلول به میان آمد وكارهای شگرفی كه اوانجام داد. جُنَید پرسید:…

ادامه خواندنبهلول و عارف
تعویض چرخ

کنار جاده نشسته امراننده، چرخی را عوض می کند.از آن جا که می آیم، دل خوشی ندارم؛به آن جا که می روم، نیز میل چندانی ندارم.پس چرا بی صبرانهبه عوض…

ادامه خواندنتعویض چرخ

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد