آشنای ما

روزها صبحگاهان با آواز پرنده‌هایی که مرا می‌سرودند در دل آوازی برایت فریاد می‌زدم، اما امید آنکه صدایم تو را بنوازد نبود و من با این ناامیدی آوازم را فرو…

ادامه خواندنآشنای ما

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد