غیر ممکن است که کلِّ حقیقت
در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها،
حاضر و در دسترسِ هر کس که در آرزوی آن است
نبوده باشد.

«سیمون وی»
سیمون وی

۱- گذری کوتاه بر زندگی و اندیشه‌های سیمون وی

۲- گزیده‌ای از سخنان سیمون وی