دم خر و پر فرشته (قطعه‌هایی از فیه ما فیه مولانا)

در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صدهزار عالَم مُلکِ او شود که نیاساید و آرام نیابد. این خلق به تفصیل در هر پیشه‌ای و…

ادامه خواندندم خر و پر فرشته (قطعه‌هایی از فیه ما فیه مولانا)

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد