یاد بگیر، ساده‌ترین چیزها را!
برای آنان كه بخواهند یاد بگیرند،
هرگز دیر نیست.
الفبا را یاد بگیر! كافی نیست؛ اما
آن را یاد بگیر! مگذار كه دلسردت كنند!
دست به كار شو! تو همه چیز را باید بدانی.
تو باید رهبری را به دست گیری.

ای آنكه در تبعیدی، یاد بگیر!
ای آنكه در زندانی، یاد بگیر!
ای زنی كه در خانه نشسته‌ای، یاد بگیر!
ای انسان شصت ساله، یاد بگیر!
تو باید رهبری را به دست گیری.

ای آنكه بی‌خانمانی، در پی درس و مدرسه باش!
ای آنكه از سرما می‌لرزی، چیزی بیاموز!
ای آنكه گرسنگی می‌كشی، كتابی به دست گیر! این، خود سلاحی است.
تو باید رهبری را در دست گیری.

ای دوست، از پرسیدن شرم مكن!
مگذار كه با زور، پذیرنده‌ات كنند.
خود به دنبالش بگرد!
آنچه را كه خود نیاموخته‌ای
انگار كن كه نمی‌دانی.
صورت‌حسابت را خودت جمع بزن!
این تویی كه باید بپردازی‌اش.
روی هر رقمی انگشت بگذار
و بپرس: این، برای چیست؟
تو باید رهبری را در دست گیری.

شعری از «برتولت برشت»