بزرگترین نیرو
هدیه‌ی سیر راه است فقط.
راه چگونه کارها را به انجام می‌رساند
دشواریاب است، فرار است.
فرار، آری، دشواریاب،
با این همه اندیشه‌هایی در آن است.
دشواریاب، آری، فرار،
با این همه چیزهایی در آن است.
دشوارفهم، آری و مبهم،
با این همه روح در آن هست،
روح واقعی.
یقینی در آن هست.
از دور، از دیر باز،
نامش را نگاه داشته است.
پس او دید
سرآغاز هر چیزی را.

چگونه چیزی بدانم
از آن سرآغاز؟
با این.

(دائو ده جینگ، ترجمه ع. پاشایی، نشر نگاه معاصر، ص50)