در ستایش آموختن

یاد بگیر، ساده‌ترین چیزها را!
برای آنان که بخواهند یاد بگیرند،
هرگز دیر نیست.
الفبا را یاد بگیر! کافی نیست؛ اما
آن را یاد بگیر! مگذار که دلسردت کنند!
دست به کار شو! تو همه چیز را باید بدانی.
تو باید رهبری را به دست گیری.

ای آنکه در تبعیدی، یاد بگیر!
ای آنکه در زندانی، یاد بگیر!
ای زنی که در خانه نشسته‌ای، یاد بگیر!
ای انسان شصت ساله، یاد بگیر!
تو باید رهبری را به دست گیری.

ای آنکه بی‌خانمانی، در پی درس و مدرسه باش!
ای آنکه از سرما می‌لرزی، چیزی بیاموز!
ای آنکه گرسنگی می‌کشی، کتابی به دست گیر! این، خود سلاحی است.
تو باید رهبری را در دست گیری.

ای دوست، از پرسیدن شرم مکن!
مگذار که با زور، پذیرنده‌ات کنند.
خود به دنبالش بگرد!
آنچه را که خود نیاموخته‌ای
انگار کن که نمی‌دانی.
صورت‌حسابت را خودت جمع بزن!
این تویی که باید بپردازی‌اش.
روی هر رقمی انگشت بگذار
و بپرس: این، برای چیست؟
تو باید رهبری را در دست گیری.

شعری از «برتولت برشت»

// // ?>